Mat 8:23 At pagkalulan niya sa isang daong, ay sinundan siya ng kaniyang mga alagad.
Mat 8:24 At narito, bumangon ang isang malakas na bagyo sa dagat, na ano pa't inaapawan ang daong ng mga alon:...