ako sad, i'm not hard to please. i think it's ok. many thanks jalmz.