Rosas sa gugma bulahan ka.
Bisan og kinsa walay sama
Sa imong forma.

Katahum nimo tan-awon,
Kahumot nimo simhuton.
Himaya ug kalipay,
Sa atong paghigugma-ay,
Walay kulang bisan og dyutay.

Labihan kabaskog sa kalipay
Ikaw ug ako tagsa-tagsa,
Sa kaugalingon tang duha,
Kita naghinatagay.


in English...

Rose of love, you are blest
Your lovely form no-one can best.

How beautiful you to behold,
How sweet to feel your scent unfold.
Ecstacy, happiness,
In our loving
We lack for nothing.

So strong is the joy that we together,
You and I from our very selves,
give to each other.


hahaayyy gugma..