Bulahan ang adlaw nga kita nagkaila,
Didto nagsugod ang atong gugma.
Gugma nga putli,
Mao'y atong gibati.
Himaya ang mga adlaw sa atong
Paghigugma-ay,
Katam-is sa mga takna sa
Paghinagkanay.
Kinasingkasing, walay
Katapusan,
Ang kalipay ning atong
Kalibutan,
Sa atong gugma
Adtong mga adlawa