Mat 8:23 At pagkalulan niya sa isang daong, ay sinundan siya ng kaniyang mga alagad.
Mat 8:24 At narito, bumangon ang isang malakas na bagyo sa dagat, na ano pa't inaapawan ang daong ng mga alon: datapuwa't siya'y natutulog.
Mat 8:25 At nagsilapit sila sa kaniya, at siya'y ginising, na sinasabi, Panginoon, iligtas mo kami; kami'y mangamamatay.
Mat 8:26 At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo'y nangatatakot, Oh kayong kakaunti ang pananampalataya? Nang magkagayo'y nagbangon siya, at sinaway ang mga hangin at ang dagat; at humusay na totoo ang panahon.
Mat 8:27 At ang mga tao ay nangagtaka, na sinasabi, Anong tao ito, na maging ang mga hangin at ang mga dagat ay nagsisitalima sa kaniya.


Paalala:

May ordinaryong tao ba na makaka utos sa hangin at dagat na humopa? Kung mayroong taong ganun bakit hindi napakalma ang Typhoon na rumaragasa sa Pinas.

Kaya hindi lang basta tao lang si Jesus christ (nagkatawang tao), kundi siya ay tunay na anak ng Diyos (the only begotten son).