Ang nagabasul ko nga kalag

Oo akong pinalangga
Pasalo-a ako
Nagabasul na kining timawa
Sa wala pagtug-an kanimo sa tanan.

Wala na lang unta ako nangahas pa
Sa pagsamok-samok kanimo
Sa pag dumili pag tug-an
Sa mga butang nga angayan ra unta
Mahibalo-an.

Unta imong mabatyagan
Nga gibasulan ko na gayud
kining tanan.

Tingali dayag lang
Nga ako pagasilutan lamang
Ibutang sa kalimot
Ipahilayo
O dili ba hinu-on
Paga sunugon..

Ug kon dili pa gayud kini igo
Mahimo pa nga mahanaw na
Ni-ining kalibutan.

Apan sa dili pa kini nimo buhaton
Pasagdi ako nga musulti ini…

Nga ikaw akong gimahal
Sa tumang pagbati
Dinhi sa akong kasing-kasing.
Gusto lang unta ako
Nga mahidu-ol kanimo
Nga mag hatag sa tanan
Ug mag mahal kanimo
Hangtud sa kahangturan..

Apan luyo ni-ining tanan
Ako naga basul lang gayud sa higapon.